• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Структура та органи управління ЗДО

Управління Дошкільним закладом здійснюється його Засновником - Огульцівською сільською радою та відділом освіти Валківської районної державної адміністрації у межах повноважень, передбачених законодавством України.Безпосереднє керівництво роботою Дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку.

На посаду керівника Дошкільного навчального закладу
призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну
вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня
"спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти
не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан
здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Керівник Дошкільного закладу:

· здійснює керівництво і контроль за діяльністю Дошкільного закладу;

· діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

· розпоряджається, в установленому порядку, майном і коштами Дошкільного закладу в межах компетенції, і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

· приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Дошкільного закладу;

· видає, у межах своєї компетенції, накази, контролює їх виконання;

· контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

· затверджує план роботи Дошкільного закладу і погоджує його з відділом освіти Валківської РДА

· за погодженням з профспілковим комітетом затверджує посадові (робочі) інструкції працівників;

· за погодженням з профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку;

· забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних
норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності
дітей і працівників;

· відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

· контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

· підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

· організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

· щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну та фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб які їх замінюють;

· виконує інші дії, що виходять із цього Статуту, посадової інструкції та рішення Засновника згідно із законодавством України.Колегіальним постійно діючим органом управління Дошкільним закладом є педагогічна рада закладу.

До складу педагогічної ради Дошкільного закладу входять завідувач, вихователі, практичний психолог, музичний керівник, медичний працівник, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Дошкільного закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради Дошкільного закладу є його завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

· оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

· розглядає питання вдосконалення організації навчально-виховного процесу в Дошкільному закладі, та приймає відповідні рішення;

· визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження працівників;

· затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

· обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

· аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у Дошкільному закладі;

· визначає шляхи співпраці Дошкільного закладу із сім’єю;

· розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Дошкільного закладу;

· заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

· затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

· розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 на рік.Органом громадського самоврядування у Дошкільному закладі є загальні збори колективу Дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

· обирають Раду Дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють строк її повноважень;

· заслуховують звіти голови ради Дошкільного закладу, керівника Дошкільного закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності,

· розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Дошкільного закладу; 

· затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Дошкільного закладу;

· визначають інші функції, що не суперечать законодавству України.У період між загальними зборами діє Рада Дошкільного закладу, діяльність якої регулюється цим Статутом.

Рада Дошкільного закладу:

· організує виконання рішень загальних зборів;

· розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення та використання бюджету закладу;

· вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

· погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків;

· виконує інші функції, що не суперечать законодавству України.

До складу Ради Дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв'язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів Дошкільного закладу або Ради Дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

· співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у Дошкільному закладі;

· сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Дошкільного закладу;

· сприяння залученню додаткових джерел фінансування Дошкільного закладу;

· сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

· організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників Дошкільного закладу;

· стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

· всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та Дошкільним закладом;

· сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
Кiлькiсть переглядiв: 158

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.